СТАТУТ  НЕЗАЛЕЖНОЇ  ПРОФСПІЛКИ  ГІРНИКІВ  УКРАЇНИ


І. Загальні положення

1. Назва професійної спілки – Незалежна профспілка гірників України.

Скорочена назва профспілки – НПГУ.

Юридична адреса: 03150,  м. Київ,  вул. Червоноармійська, 65.

2. НПГУ – всеукраїнська добровільна неприбуткова самоврядна громадська організація, що об’єднує осіб, пов’язаних спільними професійними інтересами, за родом їхньої діяльності чи навчання в організаціях, установах і на підприємствах (незалежно від організаційно-правових форм власності) вугільної, гірничорудної та інших галузей з метою захисту своїх трудових, соціально-економічних прав і професійних інтересів.

3. НПГУ діє відповідно до Конституції і законів України, керується актами міжнародного права та цим Статутом.

4. Вимоги Статуту НПГУ обов’язкові для виконання всіма членами профспілки, організаціями профспілки та їхніми виборними органами.

5. НПГУ в своїй діяльності незалежна від органів державної влади України та її суб’єктів, органів місцевого самоврядування, роботодавців, їх об’єднань, політичних партій та інших громадських об’єднань, їм не підзвітна і не підконтрольна, співпрацює з ними на рівноправній основі.

6. Повноваження і обов’язки юридичної особи профспілка здійснює через виборний орган – Раду голів, яку очолює голова НПГУ, а організації НПГУ через свої виборні органи – Ради голів (профспілкові комітети).

7. НПГУ бере участь у розробленні законодавчих і нормативних актів з праці, соціально-економічних та інших питань у державних органах відповідних рівнів.

8. НПГУ самостійно встановлює міжнародні контакти, може відкривати свої представництва у міжнародних організаціях.

9. НПГУ може співпрацювати з профспілковими, громадсько-політичними організаціями України та за її межами.

ІІ. Цілі і завдання діяльності НПГУ

1. Мета діяльності профспілки – представництво і захист соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

2. Представляє та відстоює інтереси членів НПГУ в державних, господарських та інших органах усіх рівнів, включаючи право на подання позовів до суду та арбітражу.

3. Укладає через колективні договори угоди про умови праці і заробітної плати, застосовує законодавство про працю, використовує суспільні фонди споживання у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4. Захищає життя та здоров’я членів профспілки шляхом ефективного запровадження в життя трудового законодавства через підписання колективних договорів, угод.

5. Домагається приведення законів України у відповідність з конвенціями МОП.

6. Сприяє зміцненню солідарності між організаціями і членами НПГУ з метою надання взаємодопомоги у вирішенні трудових конфліктів в інтересах трудящих під час укладання колективних договорів і угод. Здійснює контроль за їх виконанням.

7.  Здійснює контроль і робить висновки щодо виконання колективних договорів та угод.

8. Здійснює підготовку кадрів (із числа членів профспілкового активу) для роботи у профспілці на  професійній основі.

9. Бере участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями, вносить пропозиції щодо  поліпшення роботи підприємств, установ, організацій, а також з питань соціально-культурного і   побутового обслуговування.

10. Спільно з власником або уповноваженим ним органом бере участь у розподілі фонду матеріального  заохочення, фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва у визначених напрямах, бере участь у затвердженні кошторисів витрачення цих фондів після обговорення і схвалення їх трудовими колективами, а також визначає розміри премій та інших видів заохочення, матеріальної допомоги і винагороди за річні підсумки роботи підприємства, організації з фонду матеріального заохочення.

11. Заслуховує доповіді керівників підприємств, установ, організацій про виконання зобов’язань за колдоговором, угодами, заходами щодо організації і поліпшення умов праці, матеріально-побутового і культурного обслуговування працівників і вимагає усунення виявлених недоліків.

12. Бере безпосередню участь у розв’язанні питань щодо умов праці і заробітної плати, які згідно з законодавством підлягають вирішенню власником або уповноваженим ним органом спільно або за погодженням із профспілковим комітетом підприємства, установи, організації.

13. Здійснює громадський  контроль за виконанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, правил і норм техніки безпеки й виробничої санітарії, за дотриманням встановлених умов оплати праці.

14. Розглядає скарги щодо рішень уповноваженого органу про відшкодування шкоди, заподіяної працівникам (каліцтвом, професійним захворюванням або іншим пошкодженням здоров’я), пов’язаною із трудовими відносинами.

15. Бере участь в управлінні загальнообов’язковим соціальним страхуванням працівників – членів НПГУ як представник застрахованих осіб відповідно до чинного законодавства, у призначенні допомоги із соціального страхування. Спільно з власником або уповноваженим ним органом контролює підготовку документів, необхідних для призначення пенсій працівникам – членам НПГУ, і подає їх для призначення пенсій. Направляє працівників у санаторії, профілакторії і будинки відпочинку, контролює організацію медичного обслуговування працівників і членів їхніх сімей.

16. Контролює житлово-побутове обслуговування працівників.

17. За рахунок коштів профспілки та інших коштів створює Фонди солідарності, інші громадські фонди.

18. Проводить навчання членів профспілки відносно економічних, соціальних і політичних питань, питань щодо чинного трудового законодавства, профспілкових проблем та про історію профспілок.

19. Для виконання статутних завдань використовує різні методи і заходи, включаючи страйки, відповідно до чинного законодавства. Бере участь у вирішенні колективних трудових спорів.

20. Сприяє розвитку соціального партнерства.

21. У рамках чинного законодавства організовує проведення масових заходів : зборів, мітингів, демонстрацій, ходів, пікетування, інших колективних дій. Бере солідарну участь в аналогічних заходах, що проводяться іншими профспілками та профспілковими об’єднаннями. 

22. Створює власні інспекції з праці та охорони праці, інститут уповноважених з охорони праці профспілки для здійснення профспілкового контролю за дотриманням законодавства про працю і про охорону праці, екологічної безпеки.

23. Здійснює контроль за дотриманням роботодавцями, їх об’єднаннями, посадовими особами законодавства про працю з питань трудового договору (контракту), робочого часу і часу відпочинку, оплати праці, гарантій, компенсацій і пільг, а також з інших трудових і соціальних питань на підприємстві, в організаціях, де працюють члени НПГУ, вимагає усунення виявлених порушень.

24. Засновує засоби масової інформації.

25. Отримує, передає і поширює інформацію про свою діяльність згідно з чинним законодавством, інформацію про цілі і завдання профспілки.

26. Надає інформаційно-методичну, консультативну, правову та іншу практичну допомогу членам профспілки і профспілковим організаціям.

27. Здійснює іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством.  

III. Членство у профспілці.     

1. Членами профспілки можуть бути особи, які визнають цей Статут, сплачують членські внески, не є членами інших профспілок. Посадові особи, які здійснюють функції найму і звільнення робочої сили, не можуть бути членами НПГУ.

2. Особи, які навчаються професіям у системі освіти, вступають у члени НПГУ на загальних засадах.

3. Прийом у члени НПГУ здійснюється на добровільній основі в індивідуальному порядку за особистою письмовою заявою відповідним профспілковим комітетом (Радою голів) первинної профспілкової організації. Особа вважається членом профспілки з моменту прийняття рішення про прийом, після чого на неї оформлюється облікова картка в первинній профспілковій організації. У разі відмови в прийнятті в члени профспілки на вимогу цієї особи питання розглядається вищим органом профспілки.

4. Членами профспілки можуть залишатися непрацюючі пенсіонери, безробітні, тимчасово непрацюючі з поважної причини за умови сплати членських внесків. Розмір внеску визначає первинна профспілкова організація НПГУ, але  не менше 1% від їхнього сукупного доходу.

5. На індивідуальному обліку в первинній профспілковій організації можуть перебувати працівники інших підприємств за умови сплати ними членських внесків за встановленим розміром, але не менше 1% від їхньої заробітної плати.

6. Члени НПГУ можуть перебувати на індивідуальному обліку в міській, місцевій, територіальній, обласній, регіональній організації, центральному органі НПГУ у разі відсутності первинної профспілкової організації за місцем їхньої роботи або проживання.

7. Членство в НПГУ припиняється у разі: 

· виходу із профспілки за особистою письмовою заявою;

· виключення з профспілки.

8. Член НПГУ письмово повідомляє профспілковий комітет (Раду голів) про свій вихід, зазначаючи дату і причину виходу із профспілки. Профспілковий комітет (Рада голів), у якому член профспілки перебуває на обліку, протягом місяця оформляє його вихід із профспілки. До офіційного підтвердження виходу член профспілки продовжує сплачувати членські внески. Звільнений із підприємства, установи, організації член профспілки, який не знявся з профспілкового обліку протягом місяця, виключається з членів НПГУ профспілковим комітетом (Радою голів) первинної профспілкової організації НПГУ. Член НПГУ, який більше двох місяців не сплачував членські профспілкові внески без поважних причин, втрачає право на захист з боку НПГУ доти, доки ним не буде погашена заборгованість. 

IV. Права і обов’язки членів профспілки 

4.1. Кожен член НПГУ має право: 

1. На правовий захист і допомогу з боку профспілки в державних, судових і господарських органах.

2. Висувати будь-якого члена НПГУ і свою кандидатуру для обрання, обирати і бути обраним до будь-яких профспілкових органів, на профспілкові конференції і з’їзди згідно з встановленою квотою представництва.

3. Звертатися до всіх профспілкових органів, вимагати відповіді по суті своїх звернень, отримувати інформацію, консультації і безкоштовну юридичну допомогу.

4. Брати участь у роботі профспілкової організації, вільно обговорювати будь-які питання, що стосуються її діяльності і НПГУ взагалі, відстоювати свою думку, в тому числі на профспілкових зборах, брати участь у розробленні статутних документів і рішень виборних органів, контролі за їх реалізацією.

5. Брати участь у колективних діях профспілки, отримувати захист і підтримку профспілки у разі переслідування за участь у них або за членство в профспілці.

6. На отримання інформації про роботу профспілкової організації, профспілкових органів і профспілки в цілому, брати участь у контролі й оцінюванні їхньої діяльності.

7. На збереження прав і пільг, що надаються членам трудового колективу на період роботи у виборних профспілкових органах, згідно з колективним договором, угодою.

8. На моральне і матеріальне заохочення за активну участь у діяльності профспілки, а також подання до нагород профспілки.

9. На додаткові пільги і компенсації, передбачені колективним договором і угодами, укладеними профспілкою.

10. Вийти із профспілки на підставі особистої заяви із вказівкою    причини виходу.

11. Припинити роботу у разі виникнення небезпечних умов на робочому    місці з повідомленням адміністрації підприємства та виборного органу профспілки. 

4.2. Кожен член профспілки зобов’язаний: 

1. Виконувати Статут НПГУ.

2. Своєчасно у встановленому розмірі сплачувати обов’язкові профспілкові членські внески.

3. Виконувати рішення виборних органів профспілки, покладені на нього профспілкові обов’язки і доручення.

4. Виконувати умови договорів і угод, що укладаються профспілкою.

5. Не допускати дій (бездіяльності), що завдають шкоди профспілці, а також порочать честь профспілки.

6. Брати участь у роботі зборів профспілкової організації, а у разі обрання делегатом – у роботі конференцій, з’їздів.

7. Брати участь у колективних діях профспілки. 

8.  Сприяти зміцненню профспілки.

9. У разі звільнення з організації або припинення навчання у навчальному закладі отримати облікову картку з відміткою про зняття з обліку. 

V. Організаційна структура профспілки 

1. Основа НПГУ – її члени, об’єднані в первинні профспілкові організації.

2. НПГУ організується за територіальним та   галузевим принципами.

3. НПГУ має таку організаційну структуру:

· первинна профспілкова організація, яка за необхідності включає цехові (дільничні) профспілкові організації, профгрупи;

· місцева (міська, районна, територіальна) організація НПГУ;

 · обласна організація НПГУ;

· регіональна організація НПГУ;

· всеукраїнська організація НПГУ.

4. За необхідності первинними профспілковими організаціями може створюватися об’єднана профспілкова організація зі статусом первинної.

5. Організації профспілки всіх рівнів – первинна (об’єднана первинна), місцева (міська, районна, територіальна), обласна, регіональна – реєструються в центральному органі НПГУ, перебувають під його юрисдикцією і підпорядковуються Статуту та рішенням НПГУ.

6. Усі організації НПГУ мають ідентичну назву, наприклад:

·  первинна профспілкова організація (ППО) Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) шахта “Південнодонбаська” №1;

·  місцева (територіальна) організація (М(Т)О) НПГУ;

·  міська організація (МО) НПГУ міста Красний Луч;

·  обласна організація (ОО) НПГУ Західного Донбасу;

·  районна (регіональна) організація (РО) НПГУ Краснодонського району.

7. Усі реквізити для організацій Незалежної профспілки гірників України (логотип, штамп, фірмовий бланк, печатка) затверджуються центральним органом Незалежної профспілки гірників України, мають єдиний зовнішній вигляд і юридичний захист.

8. Усі первинні, місцеві (міські, районні, територіальні), обласні, регіональні організації, що вийшли або виключені з НПГУ, автоматично втрачають членство НПГУ, а їх реквізити вважаються недійсними. Все майно, надане центральним органом НПГУ у тимчасове користування цим організаціям, має бути повернене органу, що надав це майно.

9. Голови і їхні заступники, члени виборних органів, наймані працівники організацій НПГУ всіх рівнів зобов’язані надавати допомогу голові НПГУ і обраним посадовим особам   профспілки у разі відвідування ними будь-якої організації.

10. Організації зобов’язані неухильно дотримуватись положень Статуту НПГУ під час прийняття рішень. Рішення, що суперечать Статуту, відміняються вищим профспілковим органом.

11. Реорганізація місцевих (міських, районних, територіальних), обласних, регіональних     профспілкових організацій можлива тільки за рішенням даних організацій, затвердженим Радою голів НПГУ. Реорганізація профспілкових організацій усіх рівнів можлива у вигляді їх злиття, приєднання, виділення, розділення або перетворення. 

VI. Первинна профспілкова організація 

6.1. Організаційний устрій 

1. Первинна профспілкова організація (далі ППО) створюється із членів НПГУ, які працюють на одному підприємстві (в установі), а також у структурному підрозділі (якщо воно має право найму і звільнення робочої сили) за наявності не менше трьох членів НПГУ.

2. Рішення про створення ППО НПГУ приймається на установчих зборах.

3. На підприємстві (в установі, організації) може діяти тільки одна первинна профспілкова організація НПГУ.

4.  У навчальному закладі можуть діяти дві ППО: учнів і викладачів.

5. ППО НПГУ проводять активну роботу щодо збільшення чисельності і створення нових організацій. ППО створюють в своєму складі профспілкові групи і цехові (дільничні) організації НПГУ.

6. ППО НПГУ вирішують питання прийому в члени НПГУ і виключення з його рядів, а також володіють правом автономного розв’язання всіх питань, що стосуються внутрішнього устрою, структури виборних органів, захисту прав та інтересів членів первинної профспілкової організації, що перебувають у сфері її діяльності. 

7.  ППО НПГУ є юридичною особою і має свій рахунок у банку, штамп, печатку.

8. ППО користуються у своїй діяльності Статутом НПГУ.

9. Усі ППО Незалежної профспілки гірників України є організаціями, що входять до складу НПГУ і реєструються центральним органом НПГУ.

10. ППО НПГУ зобов’язана виконувати рішення З’їзду, Ради голів і президії НПГУ, рішення вищих організацій, місцевої (міської, районної, територіальної), обласної, регіональної, до яких вони входять, прийняті в межах даного Статуту, їм підзвітні і підконтрольні.

11. За невиконання статутних вимог і дії, які дискредитують НПГУ, до посадових осіб профспілки, членів профспілки можуть бути застосовані заходи стягнення: попередження, виключення із членів НПГУ.

12. Питання про притягнення до відповідальності членів ППО вирішує профком. Питання про притягнення до відповідальності голів профкому та ППО вирішує Рада голів НПГУ.

13. Член профспілки має право у двомісячний термін оскаржити рішення про накладення стягнення або виключення з членів профспілки до вищих профспілкових органів. Заява розглядається профспілковими органами в термін не більше місяця з моменту його надходження, і його висновки направляються в ППО. 

6.2. Загальні збори (конференція) 

1. Загальні збори (конференція) ППО НПГУ є вищим органом управління первинної профспілкової організації і мають право вирішувати всі питання профспілкової роботи.

2. Один раз на рік скликаються звітні збори (конференція), один раз у п’ять років – звітно-виборні збори (конференція).

3.  Не пізніше, ніж за 10 днів до початку загальних зборів (конференції) голова первинної профспілкової організації зобов’язаний зробити повідомлення про скликання загальних зборів (конференції). Питання, не включені до порядку денного, вказаного в повідомленні про скликання, на зборах (конференціях) не розглядаються.

4. Делегати конференції мають бути обрані відкритим голосуванням на дільничних (цехових) зборах. Голова і його заступники беруть участь у роботі конференції як делегати з правом вирішального голосу.

5.  Пропозиції, заяви, скарги, зміни до Статуту, які пропонуються членами профспілки для розгляду на загальних зборах (конференції), повинні бути отримані головою первинної профспілкової організації не менше ніж за 5 днів до загальних зборів (конференції). Проекти постанов мають бути представлені делегатам перед початком загальних зборів (конференції).

6.  Для проведення загальних зборів (конференції) повинні бути сформовані такі комісії:

·  організаційна – формується та затверджується профспілковим комітетом (Радою голів);

·  скарг і пропозицій ;

·  мандатна;

·  лічильна;

·  редакційна.

7. Ці комісії формуються на Раді голів (профкомі) первинної профспілкової організації і затверджуються загальними зборами (конференцією).

8. Загальні збори (конференція) повноважні почати роботу за умови участі в них не менше двох третин зареєстрованих делегатів.

9.  Рішення на загальних зборах (конференції) приймаються простою більшістю голосів від присутніх делегатів відкритим голосуванням.

10. Позачергові збори (конференції) скликаються на вимогу 1/3 дільничних (цехових) організацій, ревізійної комісії (за наявності обґрунтованих причин). Вимоги щодо проведення позачергових зборів (конференції) первинної профспілкової організації мають бути сформульовані і затверджені зборами дільничних (цехових) організацій, що ініціюють проведення позачергових зборів (конференції), або за рішенням ревізійної комісії.

11. Збори (конференція) первинної профспілкової організації:

·  щорічно заслуховують звіти про роботу Ради голів (профспілкового комітету) і ревізійної комісії;

·  визначають напрями роботи відповідно до цілей і завдань профспілки і діють відповідно до Статуту й рішень вищих профспілкових органів;

·  обирають і звільняють з посади голову первинної (об’єднаної первинної) профспілкової організації;

·  обирають до складу або підтверджують повноваження членів Ради голів (профспілкового комітету) первинної (об’єднаної первинної) профспілкової організації, делегованих структурними ланками первинної (об’єднаної первинної) профспілкової організації, і достроково припиняють їх повноваження у разі необхідності;

·  обирають і достроково припиняють повноваження ревізійної комісії;

·  обирають делегатів на з’їзд НПГУ, конференцію МО, ОО, РО НПГУ і представників, які делегуються до складу вищих профспілкових органів, за встановленою квотою (нормою);

·  ухвалюють рішення про реорганізацію, ліквідацію первинної (об’єднаної первинної) профспілкової організації. Це питання може бути винесене для вирішення на загальні збори (конференцію), якщо раніше по ньому було проведене опитування (референдум) серед усіх членів профспілки і за нього проголосувало 3/4 від загальної кількості членів первинної профспілкової організації;

·   затверджують кошторис і звіт про виконання профспілкового бюджету в межах коштів, що залишаються в розпорядженні первинної (об’єднаної первинної) профспілкової організації;

ухвалюють відповідно до статутних цілей і завдань рішення з питань формування, володіння, користування і розпорядження майном та грошовими коштами первинної (об’єднаної первинної) профспілкової організації за винятком майна, переданого НПГУ або вищою організацією профспілки на праві володіння (користування, розпорядження) або в довірче управління;·         приймають рішення про скликання позачергових звітно-виборних зборів (конференції);

·  вирішують інші питання діяльності організації, за необхідності делегують частину своїх повноважень виборному колегіальному органу первинної (об’єднаної первинної) профспілкової організації або вищому органу;

·  у разі встановлення факту невідповідності ухваленого профкомом (Радою голів) рішення нормам чинного законодавства, Статуту НПГУ, а також винесеного в результаті необ’єктивності профкому рішення, загальні збори (конференція) відміняє його. 

6.3. Профспілковий комітет (Рада голів)             

1. Керівним виборним органом ППО в період між конференціями (зборами) є профспілковий комітет (Рада голів).                   2. Профспілковий комітет (Рада голів) первинної профспілкової організації на підприємстві складається з голів дільничних організацій і формується шляхом їх прямого делегування та обирається зборами (конференцією). До складу профкому (Ради голів) входять голова ППО і його заступники.

3. Профспілковий комітет (Рада голів) ППО скликається не менше одного разу на місяць головою первинної профспілкової організації.

4. Засідання профспілкового комітету (Ради голів) первинної профспілкової організації вважаються правочинними за умови участі в засіданні більше половини його складу.

5. Рішення профспілкового комітету (Ради голів) первинної профспілкової організації приймаються простою більшістю голосів від присутніх членів.

6. Профспілковий комітет (Рада голів):

·  у період між загальними зборами керує діяльністю первинної профспілкової організації;

·  розробляє основні напрямки діяльності первинної профспілкової організації відповідно до програм, ухвалених З’їздом НПГУ, конференцією, Радою голів вищої організації, зборами (конференцією) первинної профспілкової організації, визначає терміни виконання і відповідальних посадових осіб;

·  заслуховує звіти голови первинної профспілкової організації;·       затверджує бюджет первинної профспілкової організації за поданням голови;

·  визначає час і місце проведення зборів (конференції), норму представництва і порядок денний;

·  у разі припинення повноважень голови або його заступників з різних причин затверджує виконувачів їхніх обов’язків;·         виконує рішення, ухвалені конференцією (зборами), Радою голів, Президією та з’їздом НПГУ;

·  несе відповідальність за життєдіяльність ППО перед членами профспілки;

·  вносить пропозицію на зборах (конференції) про обрання голови ППО;

·  створює комісії (робочі групи) за напрямами діяльності з числа членів ППО, визначає їхні повноваження і заслуховує звіти про їхню роботу;

·  затверджує організаційну структуру ППО;

·  щорічно інформує Раду голів МО, ОО, РО, Раду голів НПГУ про структуру і кількісний склад організації, про загальну суму членських внесків, що надходять за станом на 1 липня і 1 січня кожного року;

·  ухвалює рішення про нагородження і заохочення членів профспілки та профспілкового активу;

·  здійснює контроль за діяльністю структурних (цехових, дільничних та ін.) профспілкових організацій; за необхідності ухвалює рішення про відповідальність їхніх керівників та заслуховує їхні звіти;

·  відповідно до чинного законодавства вживає заходи з попередження трудових конфліктів. За потреби приймає рішення про вступ у колективний трудовий спір з роботодавцем (власником), бере участь у вирішенні трудових спорів (конфліктів), формулює й висуває вимоги до роботодавця (власника). Представляє профспілку у колективному трудовому спорі з роботодавцем (власником);

·  веде колективні переговори та укладає колективні угоди і договори від імені працівників, здійснює контроль за їх виконанням;

·  ухвалює рішення і організовує проведення мітингів, пікетів, страйків та інших колективних заходів відповідно до чинного законодавства;

·  затверджує положення про касу взаємодопомоги ППО;

·  ухвалює рішення про участь у виборчих кампаніях відповідно до чинного законодавства про вибори;

·  затверджує за пропозицією голови ППО штатний розклад працівників профкому, розміри оплати праці виборним і найманим працівникам профкому;

·  вирішує інші питання діяльності ППО, що не входять у виняткову компетенцію зборів, конференції;

·  не здійснює сам і не допускає дій членів профспілки, спрямованих на розпад профспілки, на підрив авторитету, на зниження можливостей профспілки щодо захисту прав та інтересів її членів. Оцінюють такі дії дають вищі органи профспілки.

7. Рішення Ради голів (профкому) обов’язкові для виконання всіма членами первинної профспілкової організації.

8. Профком (Рада голів) здійснює прийом у члени профспілки і виключає з неї.

9. У разі дострокового припинення повноважень членами профкому головою дільничної організації вибори для їх заміни проводить за дорученням голови ППО один із заступників голови ППО у двотижневий термін з подальшим затвердженням протоколу зборів членів дільничної організації на профкомі (Раді голів) ППО та обранням його до складу профкому на наступній конференції, зборах ППО.  

6.4. Голова (його заступники за дорученнями) 

1. Голова ППО НПГУ обирається на загальних зборах (конференції) таємним (відкритим) голосуванням простою більшістю голосів від присутніх делегатів терміном на 5 років.Голова ППО підзвітний Раді голів (профспілковому комітету), зборам    (конференції), вищим органам   НПГУ, очолює профком (Раду голів), ППО.

2. Голова зобов’язаний:

·  сформувати апарат ППО НПГУ, необхідний для виконання рішень З’їзду, Ради голів і президії НПГУ, конференцій місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації, зборів (конференцій) і Ради голів (профкому) первинної профспілкової організації, керувати ним і нести відповідальність за організацію його роботи;

·  готувати порядок денний засідань Ради голів (профкому), визначати дату і місце їх проведення, головувати на них, підписувати прийняті ними постанови, рішення;

·  виконувати рішення З’їзду, Ради голів і президії НПГУ, Ради голів місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації і Ради голів (профкому) і конференції ППО, що не суперечать даному Статуту;

·  звітувати перед зборами (конференцією) і Радою голів ППО про виконання їхніх рішень;

·  укладати колективні договори й угоди на рівні підприємства (структурного підрозділу) від імені членів профспілки;·         контролювати на своєму рівні виконання законодавчих актів, тарифних угод, колективних договорів, укладених НПГУ, місцевою (міською, територіальною), обласною, регіональною і первинною профспілковою організацією на рівні підприємства (структурного підрозділу);

·  формувати, систематизувати та реалізовувати пропозиції членів профспілки щодо поліпшення умов праці, підвищення заробітної плати, соціального захисту членів профспілки за допомогою ведення переговорів на рівні підприємства (структурного підрозділу) і укладання колективних договорів і угод;

·  проводити профспілкове навчання з метою підвищення кваліфікації членів профспілки;

·  надавати всім членам профспілки необхідну інформацію про діяльність органів первинної профспілкової організації;·         здійснювати контроль за повнотою збору членських профспілкових внесків, дотриманням порядку їх обов’язкових відрахувань і розподілом згідно зі Статутом НПГУ, за збереженням фінансових коштів організації, та нести за них відповідальність;·         організовувати роботу і здійснювати контроль за виконанням рішень зборів (конференцій), Ради голів (профспілкового комітету) ППО, вищих органів;

·  подавати статистичні і фінансові звіти за встановленою формою до вищих органів НПГУ в затверджені ними терміни;·         виконувати інші дії в межах прав, наданих законодавством, рішеннями зборів (конференцій), Радою голів (профспілкового комітету) первинної (об’єднаної первинної) профспілкової організації, колективним договором і угодами.3. Голова має право:

·  головувати на всіх зборах, конференціях, засіданнях профкому (Ради голів) і підписувати всі рахунки і офіційні документи, якщо він вважає їх правильними;

·  подавати на затвердження профкому (Раді голів) кандидатуру (кандидатури) свого (своїх) заступника (заступників);·         без доручення здійснювати дії від імені первинної (об’єднаної первинної) профспілкової організації як юридичної особи, відстоювати її інтереси і інтереси членів профспілки;

·  приймати найманих працівників на посади, що не є виборними, і звільняти їх із посади згідно з законодавством;·         у період між засіданнями профкому (Ради голів) керувати роботою ППО;

·  звертатися до Ради голів НПГУ і Ради голів міської (місцевої, територіальної), обласної, регіональної організації з пропозицією про проведення перевірки виконання статутних обов’язків посадовими особами профспілки всіх рівнів;

·  затверджувати осіб, які мають право представляти ППО НПГУ у взаємовідносинах з різними організаціями;

·  за рішенням профкому (Ради голів) ППО НПГУ оголошувати акції протесту в межах повноважень організації;

·  від імені первинної (об’єднаної первинної) профспілкової організації підписувати документи, робити звернення, заяви, повідомлення, подавати клопотання; ·         визначати повноваження заступника (заступників) голови;

·  відкривати в установах банків розрахункові та інші рахунки, укладати угоди, давати доручення.   

6.5. Заступники голови 

1. Голова первинної профспілкової організації має право мати заступників, які обираються профкомом (Радою голів) ППО за поданням голови:

·  з охорони праці;

·  з умов праці та заробітної плати;

·  із соціальних питань;

·  з контролю виконання колективних договорів і угод.

2. Заступники голови несуть відповідальність за виконання своїх посадових обов’язків, визначених головою профкому (Радою голів) первинної профспілкової організації і діють під керівництвом голови.

3. За відсутності голови за його дорученням один із заступників має право виконувати обов’язки голови на засіданнях профкому (Ради голів) та здійснювати його загальні функції.

4. У разі виходу голови у відставку, його зміщення або з інших причин заступник за рішенням профкому (Ради голів) ППО виконує обов’язки голови, організовує і проводить у тримісячний термін позачергові збори (конференцію) щодо виборів голови ППО.

6.6. Ревізійна комісія 

1. Ревізійна комісія – орган ППО, що обирається відкритим голосуванням на загальних зборах (конференції) на термін повноважень виборних органів і підзвітна зборам (конференції).

 2. Ревізійна комісія:

·  проводить планові і позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності ППО;

·  здійснює контроль за перерахуванням профспілкових внесків до вищих органів;

·  здійснює контроль за правильністю витрачання коштів згідно з затвердженим бюджетом ППО і постанов Ради голів (профкому);·         звітує про свою роботу на зборах (конференції) ППО;

·  доповідає профкому (Раді голів) ППО про результати проведених перевірок для вжиття заходів реагування.

3. Ревізійна комісія зі свого складу обирає голову і секретаря.

4. Ревізійна комісія правочинна провести ревізії за умови участі в її роботі більше половини обраних членів комісії.

5. У разі дострокового припинення повноважень одного або кількох членів ревізійної комісії з різних причин довибори проводяться Радою голів (профкомом) ППО з подальшим затвердженням на зборах (конференції).

6. Посадові особи ППО зобов’язані надавати допомогу в роботі ревізійній комісії, надавати їй необхідні документи для проведення ревізії.

7. Перевірки, ревізії не повинні порушувати нормальної роботи ППО НПГУ.

8. Ревізійній комісії ППО НПГУ посадовими особами профкому (головою і бухгалтером-скарбником) повинні бути надані всі необхідні для перевірки матеріали, бухгалтерські або інші фінансові документи, а також особисті пояснення, що стосуються питань ревізійної перевірки.

9.  Ревізійна комісія здійснює свою діяльність відповідно до Положення про РК ППО, затвердженого конференцією ППО НПГУ.

6.7. Фінансова діяльність первинної профспілкової організації 

6.7.1. Кошти і майно 

1. У власності первинної профспілкової організації(ППО) можутьперебувати рухоме і нерухомемайно, матеріальні і нематеріальні активи, грошові кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

2. Первинна профспілкова організація має право здійснювати відносно майна і коштів, що перебувають у її власності, будь-які угоди, які не суперечать її статутним цілям і завданням, статуту НПГУ та чинному законодавству України.

3. Грошові кошти і майно ППО формуються за рахунок:

·  добровільних членських профспілкових внесків;

·  благодійних внесків і пожертувань, що мають цільовий характер, наданих фізичними і юридичними особами в грошовій і натуральній формі;

·  пасивних прибутків;·         коштів від надходжень на добровільне медичне страхування;

·  щомісячних відрахувань підприємствами та організаціями на культурно-масову, спортивну та оздоровчу діяльність у розмірах, передбачених галузевими угодами, колективними договорами.

4.  Джерелом формування майна і коштів ППО не можуть бути кредити. Майно і кошти ППО не можуть бути предметом застави. 

6.7.2. Фінанси і бухгалтерський облік 

1. Первинна профспілкова організація обліковує на окремих банківських рахунках (поточний, депозитний) грошові кошти для профспілкової діяльності як у національній, так і в іноземній валютах.

2. Порядок відкриття і ведення банківських рахунків ППО встановлюється Національним банком України і чинним законодавством.

3. Припинення витратних операцій на банківських рахунках ППО здійснюється вищим органом НПГУ за наявності обґрунтованих причин. Операції на рахунках можуть бути відновлені органом, який ухвалив рішення про їх закриття.

4. ППО здійснює бухгалтерський облік результатів своєї фінансової діяльності згідно з чинним законодавством України. Основою для бухгалтерського   обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарськоїдіяльності. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку та невідповідність відбитих у них даних несуть особи, які брали участь в укладанні та підписанні цих документів.

5. На основі даних бухгалтерського обліку ППО НПГУ зобов’язана складати фінансову звітність. Фінансова звітність ППО НПГУ не становить комерційної таємниці, окрім випадків, передбачених законодавством.

6. Загальний контроль за фінансовою діяльністю ППО, за станом бухгалтерського обліку і фінансової звітності здійснюється ревізійною комісією ППО.

7. Первинна профспілкова організація має право відкривати рахунки (поточний, депозитний) у будь-яких банках України відповідно до власного вибору та для забезпечення своєї фінансово-господарської діяльності і власних потреб. 

6.7.3. Членські профспілкові внески і їх розподіл

1. Фінансування діяльності ППО здійснюється за рахунок сплати членами профспілки обов’язкових внесків у розмірі не менше 1% від щомісячної заробітної плати.

2. Фінансування діяльності виборних органів ППО здійснюється за рахунок добровільних обов’язкових щомісячних відрахувань з розрахунку сплати членами профспілки 1%і більше членських профспілкових внесків від розміру їхньої заробітної плати.

3. Кожна ППО щомісяця зобов’язана перераховувати до центрального органу НПГ України (м. Київ) 15 % від загальної суми внесків, з розрахунку сплати членами НПГУ 1%членських внесків.

4. Якщо члени НПГУ сплачують 1%профспілкових внесків, то сума другого і більшого %повністю залишається в розпорядженні ППО.

5. Членські профспілкові внески, що залишилися в розпорядженні ППО після обов’язкових відрахувань у вищі організації, витрачаються тільки за рішенням її виборного органу – профкому (Ради голів).

6. Добровільні профспілкові членські внески є власністю ППО, а не її виборного органу профкому (Ради голів). Виборний орган ППО профком (Ради голів) один раз на рік затверджує бюджет первинної профспілкової організації на поточний рік, а голова і бухгалтер-скарбник (головний бухгалтер) профкому (Ради голів) здійснюють оперативне розпорядження в межах цього бюджету.  

6.7.4. Витрати і господарська діяльність 

1. Первинна профспілкова організація здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання    статутних цілей і завдань.

2. Профспілкові членські внески, що залишилися в розпорядженні ППО після обов’язкових перерахувань внесків у вищі організації, можуть витрачатися на:

— утримання звільнених і найманих працівників виборного керівного органу профкому (Ради голів);

— відрядження;

— господарські витрати (придбання канцтоварів, ремонт і придбання оргтехніки тощо);- транспортні витрати;

— видання друкованого органу (газети);

— придбання медикаментів і ліків для лікування членів профспілки;

— надання матеріальної (грошової) допомоги членам НПГУ;

— створення страйкового фонду;

— навчання профактиву на профспілкових семінарах;- оздоровлення членів профспілки і їхніх сімей;

— преміювання звільнених і найманих працівників профкому та профспілкових активістів;- створення фонду додаткового медичного страхування;

— створення фонду захисту профспілкового активу та інше.  

3. ППО самостійно визначає умови оплати праці виборних і найманих працівників апарату профкому, використовує власні фінансові і матеріальні кошти відповідно до цього Статуту НПГУ та чинного законодавства.

4. Розмір витрат ППО не може перевищувати 70 % від кошторису прибутків цієї організації в поточному році. З них не більше 50 % спрямовується на заробітну плату звільнених, виборних і найманих працівників ППО.

5. Голова і головний бухгалтер профкому несуть персональну відповідальність за отримання, витрачання і збереження грошових коштів і фондів ППО.

6. Загальний контроль за витратами і господарською діяльністю ППО здійснюється ревізійною комісією організації не менше 1 разу на рік і затверджується актами перевірки фінансово-господарської діяльності.  

VII. Місцева (міська, районна, територіальна), обласна, регіональна організації НПГУ  

7.1. Організаційний устрій 

1. На місцевому (міському, районному, територіальному), обласному, регіональному рівні первинні та інші організації НПГУ зобов’язані об’єднуватися в організації відповідного рівня згідно з чинним законодавством України. Вони створюються за узгодженням з Радою голів НПГУ для відстоювання інтересів членів НПГУ цієї території і їх захисту у відповідних органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед роботодавцями, їх об’єднаннями (спілками, асоціаціями і т.д.).

2. Місцеві (міські, районні, територіальні), обласні, регіональні організації НПГУ є юридичними особами, у своїй діяльності користуються статутом НПГУ, мають печатку, штамп, рахунок у банку, здійснюють діяльність у межах місцевості (міста, району, території), області, регіону, підзвітні і підконтрольні конференції, Раді голів НПГУ, президії і З’їзду НПГУ.

3. Для координації дій на місцевому (міському, територіальному), обласному, регіональному рівні вільні (незалежні) профспілки, які діють на даній території (регіоні), можуть об’єднуватися і бути асоційованими членами організацій НПГУ відповідного рівня.

4. На місцевому (міському, районному, територіальному), обласному, регіональному рівні МО, ОО, РО можуть входити згідно з рішенням Ради голів (профкому) до складу об’єднань профспілок (конфедерацій, асоціацій, тощо). 

7.2. Конференція місцевої (міської, районної, територіальної), обласної, регіональної організації НПГУ 

1. Конференція місцевої (міської, районної, територіальної), обласної, регіональної   організації є вищим органом управління організації відповідного рівня і має право вирішувати всі питання внутрішньопрофспілкової роботи на рівні місцевості (міста, території), області, регіону. Звітна конференція скликається 1 раз на рік, звітно-виборна – 1 раз на 5 років.

2. Усі первинні профспілкові організації, профспілки інших рівнів повинні сплачувати всі платежі за місяць раніше до встановленої дати проведення конференції з моменту одержання права представництва на ній. Розмір відрахувань первинних профспілкових організацій, профспілок інших рівнів у місцеву (міську, територіальну), обласну, регіональну організації визначається Рішенням конференції місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації.

3. За 30 днів до початку конференції голова місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації зобов’язаний направити у профспілкові організації повідомлення про скликання конференції. Первинні та інші організації, що входять до складу місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації, повинні подати список делегатів не пізніше ніж за 10 днів до її початку. Делегати повинні бути вибрані відкритим голосуванням на загальних зборах (конференції) первинних профспілкових організацій, профспілок інших рівнів.

4. Усі пропозиції, скарги, які пропонуються для розгляду на конференції, повинні бути отримані головою організації не пізніше ніж за 10 днів до початку конференції.

5. Для проведення конференції повинні бути сформовані такі комісії:

—  організаційна (формується та затверджується профкомом (Радою голів));

—  мандатна;

—  по скаргах,

—  рахункова,

—  редакційна.Ці комісії формуються Радою голів і затверджуються конференцією.

6. Конференція правомочна почати роботу за умови участі в ній не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення на конференції приймаються простою більшістю від присутніх делегатів.

7. Позачергова конференція скликається на вимогу 1/3 членів, що входять до складу місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організацій, ревізійної комісії за наявності обґрунтованих причин. Вимоги щодо проведення позачергової конференції місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації повинні бути сформовані й затверджені зборами (конференціями) первинних профспілкових організацій, профспілок іншого рівня, що ініціюють проведення позачергової конференції, за рішенням ревізійної комісії.

8. Позачергова конференція не має права розглядати інші питання, крім питань, визначених у повідомленні про скликання конференції.

9.  Конференція місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації:

·  заслуховує звіти про роботу Ради голів і ревізійної комісії місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації;

·  визначає основні напрямки діяльності місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації;

·  обирає і звільнює з посади голову місцевої (міської, районної, територіальної), обласної, регіональної організації;·         обирає ревізійну комісію місцевої (міської, територіальної), обласної регіональної) організації;

·  обирає делегатів на з’їзд, представників, які делегуються до складу Ради голів і президії НПГУ, інші профспілкові, громадські об’єднання й організації за встановленою нормою;

·  ухвалює відповідно до статутних цілей і завдань рішення з питань формування, володіння, користування і розпорядження майном і грошовими коштами місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації;

·   ухвалює більшістю (не менше 3/4   голосів) делегатів рішення про реорганізацію, припинення діяльності місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації;

·  вирішує інші основні питання діяльності місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації. 

7.3. Рада голів місцевої (міської, районної, територіальної), обласної, регіональної організації 1.        Керівним виборним органом МО, РО, ОО НПГУ в період між конференціями є Рада голів.

2.  Рада голів МО, ОО, РО складається з голів ППО, що входять до МО, ОО, РО і обирається конференцією.

3. Рада голів скликається не рідше 1 разу на місяць головою місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації.

4.  Засідання Ради голів місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації вважається правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 її членів.

5. Рішення Ради голів приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні.

6. Рада голів:

·  розробляє основні напрями діяльності місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації   відповідно до програм, прийнятих З’їздом НПГУ, Радою голів НПГУ, конференцією місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації, визначає терміни виконання цих рішень, призначає відповідальних посадових осіб;

·  заслуховує звіти голови місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної   організації;

·  затверджує бюджет місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної   організації за поданням голови і звіт про його виконання;

·  визначає місце, час проведення конференції і квоту представництва;

·   у разі припинення повноважень голови або його заступників з різних причин призначає виконувачів їхніх обов’язків;·      організовує і проводить у тримісячний термін позачергові збори (конференцію) щодо виборів голови місцевої (міської, територіальної), обласної та регіональної     організації;

·   виконує постанови та рішення з’їзду, Ради голів, президії НПГУ, конференції;

·  приймає рішення про входження в об’єднання профспілок (конфедерації, асоціації тощо) і вихід з їх складу; делегує своїх представників до виборних, колегіальних органів об’єднань профспілок (конфедерацій, асоціацій).

7. Ухвалює рішення про проведення конференцій і встановлює терміни їх проведення.

8. Вносить пропозиції на конференцію відносно обрання голови місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації.

9. Визначає організаційну структуру місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації за узгодженням з Радою голів НПГУ.

10. Ухвалює рішення про входження членських організацій НПГУ до складу місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації НПГУ та інформує про це Раду голів НПГУ.

11. Здійснює контроль за діяльністю профспілкових організацій, які входять до складу місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації НПГУ.

12. Приймає рішення про відповідальність керівників профспілкових організацій, які входять до складу місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації, за невиконання статутних обов’язків, за діяльність, що завдає шкоди НПГУ.

13. Відповідно до чинного законодавства вживає заходів, які запобігають виникненню трудових конфліктів, бере участь у вирішенні трудових спорів, за необхідності формує і висуває вимоги до роботодавців.

14. Приймає рішення і організовує проведення мітингів, ходів, пікетів, страйків та інших загальнотериторіальних масових заходів відповідно до чинного законодавства.

15. Виступає ініціатором колективних переговорів, бере участь у них, приймає рішення про укладення колективних договорів і угод.

16. Відповідно до законодавства України приймає рішення про участь у виборах органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в тому числі шляхом висунення і підтримки кандидатів.

17.  Приймає рішення про прийом і виключення членських організацій зі складу місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації.     

7.4 . Голова (його заступники за дорученням) 

1. Голова місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації НПГУ обирається на конференції таємним голосуванням простою більшістю голосів від присутніх делегатів терміном на 5 років.

2. Голова зобов’язаний:

·  сформувати апарат місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації для виконання рішень З’їзду, Ради голів і президії НПГУ, конференцій і Ради голів місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації і несе відповідальність за організацію його роботи;

·  готувати порядок денний засіданнь Ради голів;

·  виконувати рішення З’їзду, Ради голів НПГУ, президії і конференції місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації, що не суперечать даному Статуту;

·  звітувати перед конференцією і Радою голів місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації про виконання їх рішень;

·  укладати договори та угоди на рівні об’єднань, концернів, міста, області від імені місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації НПГУ;

·  контролювати виконання законодавчих актів, тарифних угод, укладених НПГУ і місцевою (міською, територіальною), обласною, регіональною організацією на рівні об’єднань, концернів, міста, області;

·  відвідувати організації місцевого (міського, територіального), обласного, регіонального та інших рівнів для надання практичної допомоги та здійснення контролю за виконанням положень Статуту НПГУ;

·  формувати, систематизувати і реалізовувати пропозиції первинних профспілкових організацій щодо поліпшення умов праці, підвищення заробітної плати, соціального захисту членів профспілки шляхом ведення переговорів на рівні об’єднань, концернів і укладення колективних договорів (угод);

·  проводити профспілкове навчання з метою підвищення кваліфікації посадових осіб і активу профспілки;·      забезпечувати первинні профспілкові та інші організації необхідною інформацією;

·  здійснювати контроль за повнотою збору членських профспілкових внесків, дотримання порядку їх обов’язкових відрахувань і за розподілом згідно зі Статутом НПГУ, збереженням фінансових коштів місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації та нести за це відповідальність.3. Голова має право:

·  головувати на зборах, конференціях, засіданнях Ради голів і підписувати рахунки, офіційні документи, якщо він вважає їх правильними;

·  приймати найманих працівників на посади, що не є виборними, і звільняти з посади;

·  у період між засіданнями Ради голів керувати роботою організації;

·  звертатися до Ради голів НПГУ і Ради голів місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації з пропозицією про проведення перевірки виконання статутних обов’язків посадовими особами профспілки всіх рівнів;

·   затверджувати осіб, які мають право представляти місцеву (міську, територіальну), обласну, регіональну організації у взаємовідносинах з різними організаціями;

·  за рішенням Ради голів НПГУ оголошувати акції протесту;

·   входити до складу органів щодо примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

·   відкривати в установах банків розрахунковий та інші рахунки, укладати угоди, давати доручення.

4. Заступники голови:

·  обираються Радою голів за поданням голови;

·  несуть відповідальність за виконання своїх посадових обов’язків, визначених головою або Радою голів місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації, і діють під керівництвом голови;

·  у разі відсутності голови за його дорученням один із його заступників головує на засіданнях Ради голів і виконує обов’язки голови.

·  У разі виходу у відставку, зміщення або з якоїсь іншої причини, за рішенням Ради голів місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації виконує обов’язки голови.

·  Організовує і проводить у тримісячний термін позачергову конференцію щодо виборів голови місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації.

7.6.  Ревізійна комісія 

1. Ревізійна комісія – орган місцевої (міської, територіальної), обласної регіональної організації, що обирається на конференції відкритим голосуванням на термін повноважень обраних органів і підзвітна тільки конференції.

2. Ревізійна комісія:

·  проводить планові і позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації;

·  здійснює контроль за надходженням профспілкових внесків від первинних профспілкових організацій;

·  здійснює контроль цільового використання коштів, згідно із затвердженим бюджетом місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації і постановами Ради голів;

·  звітує про свою роботу на зборах (конференції) місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації;·      доповідає Раді голів (профкому) місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації про результати проведених перевірок для вжиття заходів реагування;

·  за пропозицією голови місцевої(міської, територіальної), обласної, регіональної організації проводить ревізії в первинних організаціях.3. Ревізійна комісія зі свого складу обирає голову і секретаря.

4. Ревізійна комісія має право провести ревізії за умови участі в її роботі більше половини обраних членів комісії.

5. У разі дострокового припинення повноважень одного або кількох членів ревізійної комісії з різних причин довибори проводяться Радою голів місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації з подальшим затвердженням на зборах (конференції).

6. Посадові особи місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації зобов’язані надавати допомогу в роботі ревізійної комісії, надавати їй необхідні фінансові документи для проведення ревізії.7. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність відповідно до Положення про ревізійну комісію місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації, що затверджується конференцією і Радою голів НПГУ.

VIII. Органи Незалежної профспілки гірників України 

8.1. З’їзд Незалежної профспілки гірників України 

1. Вищим органом Незалежної профспілки гірників України є З’їзд.

2. Черговий З’їзд проводиться один раз на 5 років.

3. Дата, кількість делегатів, терміни і місце проведення З’їзду визначаються Радою голів НПГУ.

4. Позачерговий З’їзд проводиться за рішенням Ради голів НПГУ або на вимогу не менше половини організацій НПГУ за наявності обґрунтованих причин.

5. Вимоги щодо проведення позачергового З’їзду НПГУ повинні бути сформульовані і затверджені Радою голів НПГУ або зборами (конференціями) організацій НПГУ, що ініціюють проведення позачергового З’їзду.