СТАТУТ   Н Е ЗА Л Е Ж Н О Ї    П Р О Ф С П І Л К И   Г І Р Н И К І В    У К Р А Ї Н И  


І. Загальні положення  

1. Назва професійної спілки – Незалежна профспілка гірників України.

Скорочена назва профспілки – НПГУ.

Юридична адреса: 03150,  м. Київ,  вул. Червоноармійська, 65.

2. НПГУ – всеукраїнська добровільна неприбуткова самоврядна громадська організація, що об'єднує осіб, пов'язаних спільними професійними інтересами, за родом їхньої діяльності чи навчання в організаціях, установах і на підприємствах (незалежно від організаційно-правових форм власності) вугільної, гірничорудної та інших галузей з метою захисту своїх трудових, соціально-економічних прав і професійних інтересів.

3. НПГУ діє відповідно до Конституції і законів України, керується актами міжнародного права та цим Статутом.

4. Вимоги Статуту НПГУ обов'язкові для виконання всіма членами профспілки, організаціями профспілкита їхніми виборними органами.

5. НПГУ в своїй діяльності не залежна від органів державної влади України та її суб'єктів, органів місцевого самоврядування, роботодавців, їх об'єднань, політичних партій та інших громадських об'єднань, їм не підзвітна і не підконтрольна, співробітничає з ними на рівноправній основі.

6. Повноваження і обов'язки юридичної особи профспілка здійснює через виборний орган – Раду голів, яку очолює голова НПГУ, а організації НПГУ через свої виборні органи – Ради голів (профспілкові комітети).

7. НПГУ бере участь у розробленні законодавчих і нормативних актів з праці, соціально-економічних та інших питань у державних органах відповідних рівнів.

8. НПГУ самостійно встановлює міжнародні контакти, може відкривати свої представництва у міжнародних організаціях.

9. НПГУ може співробітничати з профспілковими, громадсько-політичними організаціями України та за її межами.  

ІІ. Цілі і завдання діяльності НПГУ  

1. Мета діяльності профспілки – представництво і захист соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

2. Представляє та відстоює інтереси членів НПГУ в державних, господарських та інших органах усіх рівнів, включаючи право на подання позовів до суду та арбітражу.

3. Укладає через колективні договори угоди про умови праці і заробітної плати, застосовує законодавство про працю, використовує суспільні фонди споживання у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4. Захищає життя та здоров'я членів профспілки шляхом ефективного запровадження в життя трудового законодавства через підписання колективних договорів, угод.

5. Домагається приведення законів України у відповідність з конвенціями МОП.

6. Сприяє зміцненню солідарності між організаціями і членами НПГУ з метою надання взаємодопомоги у вирішенні трудових конфліктів в інтересах трудящих під час укладання колективних договорів і угод. Здійснює контроль за їх виконанням.

7.  Здійснює контроль і робить висновки щодо виконання колективних договорів та угод.

8. Здійснює підготовку кадрів (із числа членів профспілкового активу) для роботи у профспілці на  професійній основі.

9. Бере участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями, вносить пропозиції щодо  поліпшення роботи підприємств, установ, організацій, а також з питань соціально-культурного і   побутового обслуговування.

10. Спільно з власником або уповноваженим ним органом бере участь у розподілі фонду матеріального  заохочення, фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва у визначених напрямах, бере участь у затвердженні кошторисів витрачення цих фондів після обговорення і схвалення їх трудовими колективами, а також визначає розміри премій та інших видів заохочення, матеріальної допомоги і винагороди за річні підсумки роботи підприємства, організації з фонду матеріального заохочення.

11. Заслуховує доповіді керівників підприємств, установ, організацій про виконання зобов'язань за колдоговором, угодами, заходами щодо організації і поліпшення умов праці, матеріально-побутового і культурного обслуговування працівників і вимагає усунення виявлених недоліків.

12. Бере безпосередню участь у розв'язанні питань щодо умов праці і заробітної плати, які згідно з законодавством підлягають вирішенню власником або уповноваженим ним органом спільно або за погодженням із профспілковим комітетом підприємства, установи, організації.

13. Здійснює громадський  контроль за виконанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, правил і норм техніки безпеки й виробничої санітарії, за дотриманням встановлених умов оплати праці.

14. Розглядає скарги щодо рішень уповноваженого органу про відшкодування шкоди, заподіяної працівникам (каліцтвом, професійним захворюванням або іншим пошкодженням здоров'я), пов'язаною із трудовими відносинами.

15. Бере участь в управлінні загальнообов’язковим соціальним страхуванням працівників – членів НПГУ як представник застрахованих осіб відповідно до чинного законодавства, у призначенні допомоги із соціального страхування. Спільно з власником або уповноваженим ним органом контролює підготовку документів, необхідних для призначення пенсій працівникам – членам НПГУ, і подає їх для призначення пенсій. Направляє працівників у санаторії, профілакторії і будинки відпочинку, контролює організацію медичного обслуговування працівників і членів їхніх сімей.

16. Контролює житлово-побутове обслуговування працівників.