17. За рахунок коштів профспілки та інших коштів створює Фонди солідарності, інші громадські фонди.

18. Проводить навчання членів профспілки відносно економічних, соціальних і політичних питань, питань щодо чинного трудового законодавства, профспілкових проблем та про історію профспілок.

19. Для виконання статутних завдань використовує різні методи і заходи, включаючи страйки, відповідно до чинного законодавства. Бере участь у вирішенні колективних трудових спорів.

20. Сприяє розвитку соціального партнерства.

21. У рамках чинного законодавства організовує проведення масових заходів : зборів, мітингів, демонстрацій, ходів, пікетування, інших колективних дій. Бере солідарну участь в аналогічних заходах, що проводяться іншими профспілками та профспілковими об'єднаннями. 

22. Створює власні інспекції з праці та охорони праці, інститут уповноважених з охорони праці профспілки для здійснення профспілкового контролю за дотриманням законодавства про працю і про охорону праці, екологічної безпеки.

23. Здійснює контроль за дотриманням роботодавцями, їх об'єднаннями, посадовими особами законодавства про працю з питань трудового договору (контракту), робочого часу і часу відпочинку, оплати праці, гарантій, компенсацій і пільг, а також з інших трудових і соціальних питань на підприємстві, в організаціях, де працюють члени НПГУ, вимагає усунення виявлених порушень.

24. Засновує засоби масової інформації.

25. Отримує, передає і поширює інформацію про свою діяльність згідно з чинним законодавством, інформацію про цілі і завдання профспілки.

26. Надає інформаційно-методичну, консультативну, правову та іншу практичну допомогу членам профспілки і профспілковим організаціям.

27. Здійснює іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством.  

III. Членство у профспілці.     

1. Членами профспілки можуть бути особи, які визнають цей Статут, сплачують членські внески, не є членами інших профспілок. Посадові особи, які здійснюють функції найму і звільнення робочої сили, не можуть бути членами НПГУ.

2. Особи, які навчаються професіям у системі освіти, вступають у члени НПГУ на загальних засадах.

3. Прийом у члени НПГУ здійснюється на добровільній основі в індивідуальному порядку за особистою письмовою заявою відповідним профспілковим комітетом (Радою голів) первинної профспілкової організації. Особа вважається членом профспілки з моменту прийняття рішення про прийом, після чого на неї оформлюється облікова картка в первинній профспілковій організації. У разі відмови в прийнятті в члени профспілки на вимогу цієї особи питання розглядається вищим органом профспілки.

4. Членами профспілки можуть залишатися непрацюючі пенсіонери, безробітні, тимчасово непрацюючі з поважної причини за умови сплати членських внесків. Розмір внеску визначає первинна профспілкова організація НПГУ, але  не менше 1% від їхнього сукупного доходу.

5. На індивідуальному обліку в первинній профспілковій організації можуть перебувати працівники інших підприємств за умови сплати ними членських внесків за встановленим розміром, але не менше 1% від їхньої заробітної плати.

6. Члени НПГУ можуть перебувати на індивідуальному обліку в міській, місцевій, територіальній, обласній, регіональній організації, центральному органі НПГУ у разі відсутності первинної профспілкової організації за місцем їхньої роботи або проживання.

7. Членство в НПГУ припиняється у разі: 

· виходу із профспілки за особистою письмовою заявою;

· виключення з профспілки.

8. Член НПГУ письмово повідомляє профспілковий комітет (Раду голів) про свій вихід, зазначаючи дату і причину виходу із профспілки. Профспілковий комітет (Рада голів), у якому член профспілки перебуває на обліку, протягом місяця оформляє його вихід із профспілки. До офіційного підтвердження виходу член профспілки продовжує сплачувати членські внески. Звільнений із підприємства, установи, організації член профспілки, який не знявся з профспілкового обліку протягом місяця, виключається з членів НПГУ профспілковим комітетом (Радою голів) первинної профспілкової організації НПГУ. Член НПГУ, який більше двох місяців не сплачував членські профспілкові внески без поважних причин, втрачає право на захист з боку НПГУ доти, доки ним не буде погашена заборгованість. 

IV. Права і обов'язки членів профспілки 

4.1. Кожен член НПГУ має право: 

1. На правовий захист і допомогу з боку профспілки в державних, судових і господарських органах.

2. Висувати будь-якого члена НПГУ і свою кандидатуру для обрання, обирати і бути обраним до будь-яких профспілкових органів, на профспілкові конференції і з'їзди згідно з встановленою квотою представництва.

3. Звертатися до всіх профспілкових органів, вимагати відповіді по суті своїх звернень, отримувати інформацію, консультації і безкоштовну юридичну допомогу.

4. Брати участь у роботі профспілкової організації, вільно обговорювати будь-які питання, що стосуються її діяльності і НПГУ взагалі, відстоювати свою думку, в тому числі на профспілкових зборах, брати участь у розробленні статутних документів і рішень виборних органів, контролі за їх реалізацією.

5. Брати участь у колективних діях профспілки, отримувати захист і підтримку профспілки у разі переслідування за участь у них або за членство в профспілці.

6. На отримання інформації про роботу профспілкової організації, профспілкових органів і профспілки в цілому, брати участь у контролі й оцінюванні їхньої діяльності.

7. На збереження прав і пільг, що надаються членам трудового колективу на період роботи у виборних профспілкових органах, згідно з колективним договором, угодою.

8. На моральне і матеріальне заохочення за активну участь у діяльності профспілки, а також подання до нагород профспілки.