9. На додаткові пільги і компенсації, передбачені колективним договором і угодами, укладеними профспілкою.

10. Вийти із профспілки на підставі особистої заяви із вказівкою    причини виходу.

11. Припинити роботу у разі виникнення небезпечних умов на робочому    місці з повідомленням адміністрації підприємства та виборного органу профспілки. 

4.2. Кожен член профспілки зобов'язаний: 

1. Виконувати Статут НПГУ.

2. Своєчасно у встановленому розмірі сплачувати обов'язкові профспілкові членські внески.

3. Виконувати рішення виборних органів профспілки, покладені на нього профспілкові обов'язки і доручення.

4. Виконувати умови договорів і угод, що укладаються профспілкою.

5. Не допускати дій (бездіяльності), що завдають шкоди профспілці, а також порочать честь профспілки.

6. Брати участь у роботі зборів профспілкової організації, а у разі обрання делегатом – у роботі конференцій, з'їздів.

7. Брати участь у колективних діях профспілки. 

8.  Сприяти зміцненню профспілки.

9. У разі звільнення з організації або припинення навчання у навчальному закладі отримати облікову картку з відміткою про зняття з обліку. 

V. Організаційна структура профспілки 

1. Основа НПГУ – її члени, об'єднані в первинні профспілкові організації.

2. НПГУ організується за територіальним та   галузевим принципами.

3. НПГУ має таку організаційну структуру:

· первинна профспілкова організація, яка за необхідності включає цехові (дільничні) профспілкові організації, профгрупи;

· місцева (міська, районна, територіальна) організація НПГУ;

 · обласна організація НПГУ;

· регіональна організація НПГУ;

· всеукраїнська організація НПГУ.

4. За необхідності первинними профспілковими організаціями може створюватися об'єднана профспілкова організація зі статусом первинної.

5. Організації профспілки всіх рівнів – первинна (об'єднана первинна), місцева (міська, районна, територіальна), обласна, регіональна – реєструються в центральному органі НПГУ, перебувають під його юрисдикцією і підпорядковуються Статуту та рішенням НПГУ.

6. Усі організації НПГУ мають ідентичну назву, наприклад:

·  первинна профспілкова організація (ППО) Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) шахта “Південнодонбаська” №1;

·  місцева (територіальна) організація (М(Т)О) НПГУ;

·  міська організація (МО) НПГУ міста Красний Луч;

·  обласна організація (ОО) НПГУ Західного Донбасу;

·  районна (регіональна) організація (РО) НПГУ Краснодонського району.

7. Усі реквізити для організацій Незалежної профспілки гірників України (логотип, штамп, фірмовий бланк, печатка) затверджуються центральним органом Незалежної профспілки гірників України, мають єдиний зовнішній вигляд і юридичний захист.

8. Усі первинні, місцеві (міські, районні, територіальні), обласні, регіональні організації, що вийшли або виключені з НПГУ, автоматично втрачають членство НПГУ, а їх реквізити вважаються недійсними. Все майно, надане центральним органом НПГУ у тимчасове користування цим організаціям, має бути повернене органу, що надав це майно.

9. Голови і їхні заступники, члени виборних органів, наймані працівники організацій НПГУ всіх рівнів зобов'язані надавати допомогу голові НПГУ і обраним посадовим особам   профспілки у разі відвідування ними будь-якої організації.

10. Організації зобов'язані неухильно дотримуватись положень Статуту НПГУ під час прийняття рішень. Рішення, що суперечать Статуту, відміняються вищим профспілковим органом.

11. Реорганізація місцевих (міських, районних, територіальних), обласних, регіональних     профспілкових організацій можлива тільки за рішенням даних організацій, затвердженим Радою голів НПГУ. Реорганізація профспілкових організацій усіх рівнів можлива у вигляді їх злиття, приєднання, виділення, розділення або перетворення. 

VI. Первинна профспілкова організація 

6.1. Організаційний устрій 

1. Первинна профспілкова організація (далі ППО) створюється із членів НПГУ, які працюють на одному підприємстві (в установі), а також у структурному підрозділі (якщо воно має право найму і звільнення робочої сили) за наявності не менше трьох членів НПГУ.

2. Рішення про створення ППО НПГУ приймається на установчих зборах.

3. На підприємстві (в установі, організації) може діяти тільки одна первинна профспілкова організація НПГУ.

4.  У навчальному закладі можуть діяти дві ППО: учнів і викладачів.