5. ППО НПГУ проводять активну роботу щодо збільшення чисельності і створення нових організацій. ППО створюють в своєму складі профспілкові групи і цехові (дільничні) організації НПГУ.

6. ППО НПГУ вирішують питання прийому в члени НПГУ і виключення з його рядів, а також володіють правом автономного розв'язання всіх питань, що стосуються внутрішнього устрою, структури виборних органів, захисту прав та інтересів членів первинної профспілкової організації, що перебувають у сфері її діяльності. 

7.  ППО НПГУ є юридичною особою і має свій рахунок у банку, штамп, печатку.

8. ППО користуються у своїй діяльності Статутом НПГУ.

9. Усі ППО Незалежної профспілки гірників України є організаціями, що входять до складу НПГУ і реєструються центральним органом НПГУ.

10. ППО НПГУ зобов'язана виконувати рішення З'їзду, Ради голів і президії НПГУ, рішення вищих організацій, місцевої (міської, районної, територіальної), обласної, регіональної, до яких вони входять, прийняті в межах даного Статуту, їм підзвітні і підконтрольні.

11. За невиконання статутних вимог і дії, які дискредитують НПГУ, до посадових осіб профспілки, членів профспілки можуть бути застосовані заходи стягнення: попередження, виключення із членів НПГУ.

12. Питання про притягнення до відповідальності членів ППО вирішує профком. Питання про притягнення до відповідальності голів профкому та ППО вирішує Рада голів НПГУ.

13. Член профспілки має право у двомісячний термін оскаржити рішення про накладення стягнення або виключення з членів профспілки до вищих профспілкових органів. Заява розглядається профспілковими органами в термін не більше місяця з моменту його надходження, і його висновки направляються в ППО. 

6.2. Загальні збори (конференція) 

1. Загальні збори (конференція) ППО НПГУ є вищим органом управління первинної профспілкової організації і мають право вирішувати всі питання профспілкової роботи.

2. Один раз на рік скликаються звітні збори (конференція), один раз у п’ять років – звітно-виборні збори (конференція).

3.  Не пізніше, ніж за 10 днів до початку загальних зборів (конференції) голова первинної профспілкової організації зобов'язаний зробити повідомлення про скликання загальних зборів (конференції). Питання, не включені до порядку денного, вказаного в повідомленні про скликання, на зборах (конференціях) не розглядаються.

4. Делегати конференції мають бути обрані відкритим голосуванням на дільничних (цехових) зборах. Голова і його заступники беруть участь у роботі конференції як делегати з правом вирішального голосу.

5.  Пропозиції, заяви, скарги, зміни до Статуту, які пропонуються членами профспілки для розгляду на загальних зборах (конференції), повинні бути отримані головою первинної профспілкової організації не менше ніж за 5 днів до загальних зборів (конференції). Проекти постанов мають бути представлені делегатам перед початком загальних зборів (конференції).

6.  Для проведення загальних зборів (конференції) повинні бути сформовані такі комісії:

·  організаційна – формується та затверджується профспілковим комітетом (Радою голів);

·  скарг і пропозицій ;

·  мандатна;

·  лічильна;

·  редакційна.

7. Ці комісії формуються на Раді голів (профкомі) первинної профспілкової організації і затверджуються загальними зборами (конференцією).

8. Загальні збори (конференція) повноважні почати роботу за умови участі в них не менше двох третин зареєстрованих делегатів.

9.  Рішення на загальних зборах (конференції) приймаються простою більшістю голосів від присутніх делегатів відкритим голосуванням.

10. Позачергові збори (конференції) скликаються на вимогу 1/3 дільничних (цехових) організацій, ревізійної комісії (за наявності обґрунтованих причин). Вимоги щодо проведення позачергових зборів (конференції) первинної профспілкової організації мають бути сформульовані і затверджені зборами дільничних (цехових) організацій, що ініціюють проведення позачергових зборів (конференції), або за рішенням ревізійної комісії.

11. Збори (конференція) первинної профспілкової організації:

·  щорічно заслуховують звіти про роботу Ради голів (профспілкового комітету) і ревізійної комісії;

·  визначають напрями роботи відповідно до цілей і завдань профспілки і діють відповідно до Статуту й рішень вищих профспілкових органів;

·  обирають і звільняють з посади голову первинної (об'єднаної первинної) профспілкової організації;

·  обирають до складу або підтверджують повноваження членів Ради голів (профспілкового комітету) первинної (об'єднаної первинної) профспілкової організації, делегованих структурними ланками первинної (об'єднаної первинної) профспілкової організації, і достроково припиняють їх повноваження у разі необхідності;

·  обирають і достроково припиняють повноваження ревізійної комісії;

·  обирають делегатів на з’їзд НПГУ, конференцію МО, ОО, РО НПГУ і представників, які делегуються до складу вищих профспілкових органів, за встановленою квотою (нормою);

·  ухвалюють рішення про реорганізацію, ліквідацію первинної (об'єднаної первинної) профспілкової організації. Це питання може бути винесене для вирішення на загальні збори (конференцію), якщо раніше по ньому було проведене опитування (референдум) серед усіх членів профспілки і за нього проголосувало 3/4 від загальної кількості членів первинної профспілкової організації;

·   затверджують кошторис і звіт про виконання профспілкового бюджету в межах коштів, що залишаються в розпорядженні первинної (об'єднаної первинної) профспілкової організації;