·  ухвалюють відповідно до статутних цілей і завдань рішення з питань формування, володіння, користування і розпорядження майном та грошовими коштами первинної (об'єднаної первинної) профспілкової організації за винятком майна, переданого НПГУ або вищою організацією профспілки на праві володіння (користування, розпорядження) або в довірче управління;·         приймають рішення про скликання позачергових звітно-виборних зборів (конференції);

·  вирішують інші питання діяльності організації, за необхідності делегують частину своїх повноважень виборному колегіальному органу первинної (об'єднаної первинної) профспілкової організації або вищому органу;

·  у разі встановлення факту невідповідності ухваленого профкомом (Радою голів) рішення нормам чинного законодавства, Статуту НПГУ, а також винесеного в результаті необ’єктивності профкому рішення, загальні збори (конференція) відміняє його. 

6.3. Профспілковий комітет (Рада голів)             

1. Керівним виборним органом ППО в період між конференціями (зборами) є профспілковий комітет (Рада голів).                   2. Профспілковий комітет (Рада голів) первинної профспілкової організації на підприємстві складається з голів дільничних організацій і формується шляхом їх прямого делегування та обирається зборами (конференцією). До складу профкому (Ради голів) входять голова ППО і його заступники.

3. Профспілковий комітет (Рада голів) ППО скликається не менше одного разу на місяць головою первинної профспілкової організації.

4. Засідання профспілкового комітету (Ради голів) первинної профспілкової організації вважаються правочинними за умови участі в засіданні більше половини його складу.

5. Рішення профспілкового комітету (Ради голів) первинної профспілкової організації приймаються простою більшістю голосів від присутніх членів.

6. Профспілковий комітет (Рада голів):

·  у період між загальними зборами керує діяльністю первинної профспілкової організації;

·  розробляє основні напрямки діяльності первинної профспілкової організації відповідно до програм, ухвалених З'їздом НПГУ, конференцією, Радою голів вищої організації, зборами (конференцією) первинної профспілкової організації, визначає терміни виконання і відповідальних посадових осіб;

·  заслуховує звіти голови первинної профспілкової організації;·       затверджує бюджет первинної профспілкової організації за поданням голови;

·  визначає час і місце проведення зборів (конференції), норму представництва і порядок денний;

·  у разі припинення повноважень голови або його заступників з різних причин затверджує виконувачів їхніх обов'язків;·         виконує рішення, ухвалені конференцією (зборами), Радою голів, Президією та з’їздом НПГУ;

·  несе відповідальність за життєдіяльність ППО перед членами профспілки;

·  вносить пропозицію на зборах (конференції) про обрання голови ППО;

·  створює комісії (робочі групи) за напрямами діяльності з числа членів ППО, визначає їхні повноваження і заслуховує звіти про їхню роботу;

·  затверджує організаційну структуру ППО;

·  щорічно інформує Раду голів МО, ОО, РО, Раду голів НПГУ про структуру і кількісний склад організації, про загальну суму членських внесків, що надходять за станом на 1 липня і 1 січня кожного року;

·  ухвалює рішення про нагородження і заохочення членів профспілки та профспілкового активу;

·  здійснює контроль за діяльністю структурних (цехових, дільничних та ін.) профспілкових організацій; за необхідності ухвалює рішення про відповідальність їхніх керівників та заслуховує їхні звіти;

·  відповідно до чинного законодавства вживає заходи з попередження трудових конфліктів. За потреби приймає рішення про вступ у колективний трудовий спір з роботодавцем (власником), бере участь у вирішенні трудових спорів (конфліктів), формулює й висуває вимоги до роботодавця (власника). Представляє профспілку у колективному трудовому спорі з роботодавцем (власником);

·  веде колективні переговори та укладає колективні угоди і договори від імені працівників, здійснює контроль за їх виконанням;

·  ухвалює рішення і організовує проведення мітингів, пікетів, страйків та інших колективних заходів відповідно до чинного законодавства;

·  затверджує положення про касу взаємодопомоги ППО;

·  ухвалює рішення про участь у виборчих кампаніях відповідно до чинного законодавства про вибори;

·  затверджує за пропозицією голови ППО штатний розклад працівників профкому, розміри оплати праці виборним і найманим працівникам профкому;

·  вирішує інші питання діяльності ППО, що не входять у виняткову компетенцію зборів, конференції;

·  не здійснює сам і не допускає дій членів профспілки, спрямованих на розпад профспілки, на підрив авторитету, на зниження можливостей профспілки щодо захисту прав та інтересів її членів. Оцінюють такі дії дають вищі органи профспілки.

7. Рішення Ради голів (профкому) обов'язкові для виконання всіма членами первинної профспілкової організації.

8. Профком (Рада голів) здійснює прийом у члени профспілки і виключає з неї.

9. У разі дострокового припинення повноважень членами профкому головою дільничної організації вибори для їх заміни проводить за дорученням голови ППО один із заступників голови ППО у двотижневий термін з подальшим затвердженням протоколу зборів членів дільничної організації на профкомі (Раді голів) ППО та обранням його до складу профкому на наступній конференції, зборах ППО.  

6.4. Голова (його заступники за дорученнями) 

1. Голова ППО НПГУ обирається на загальних зборах (конференції) таємним (відкритим) голосуванням простою більшістю голосів від присутніх делегатів терміном на 5 років.Голова ППО підзвітний Раді голів (профспілковому комітету), зборам    (конференції), вищим органам   НПГУ, очолює профком (Раду голів), ППО.