2. Голова зобов'язаний:

·  сформувати апарат ППО НПГУ, необхідний для виконання рішень З'їзду, Ради голів і президії НПГУ, конференцій місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації, зборів (конференцій) і Ради голів (профкому) первинної профспілкової організації, керувати ним і нести відповідальність за організацію його роботи;

·  готувати порядок денний засідань Ради голів (профкому), визначати дату і місце їх проведення, головувати на них, підписувати прийняті ними постанови, рішення;

·  виконувати рішення З'їзду, Ради голів і президії НПГУ, Ради голів місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації і Ради голів (профкому) і конференції ППО, що не суперечать даному Статуту;

·  звітувати перед зборами (конференцією) і Радою голів ППО про виконання їхніх рішень;

·  укладати колективні договори й угоди на рівні підприємства (структурного підрозділу) від імені членів профспілки;·         контролювати на своєму рівні виконання законодавчих актів, тарифних угод, колективних договорів, укладених НПГУ, місцевою (міською, територіальною), обласною, регіональною і первинною профспілковою організацією на рівні підприємства (структурного підрозділу);

·  формувати, систематизувати та реалізовувати пропозиції членів профспілки щодо поліпшення умов праці, підвищення заробітної плати, соціального захисту членів профспілки за допомогою ведення переговорів на рівні підприємства (структурного підрозділу) і укладання колективних договорів і угод;

·  проводити профспілкове навчання з метою підвищення кваліфікації членів профспілки;

·  надавати всім членам профспілки необхідну інформацію про діяльність органів первинної профспілкової організації;·         здійснювати контроль за повнотою збору членських профспілкових внесків, дотриманням порядку їх обов'язкових відрахувань і розподілом згідно зі Статутом НПГУ, за збереженням фінансових коштів організації, та нести за них відповідальність;·         організовувати роботу і здійснювати контроль за виконанням рішень зборів (конференцій), Ради голів (профспілкового комітету) ППО, вищих органів;

·  подавати статистичні і фінансові звіти за встановленою формою до вищих органів НПГУ в затверджені ними терміни;·         виконувати інші дії в межах прав, наданих законодавством, рішеннями зборів (конференцій), Радою голів (профспілкового комітету) первинної (об'єднаної первинної) профспілкової організації, колективним договором і угодами.3. Голова має право:

·  головувати на всіх зборах, конференціях, засіданнях профкому (Ради голів) і підписувати всі рахунки і офіційні документи, якщо він вважає їх правильними;

·  подавати на затвердження профкому (Раді голів) кандидатуру (кандидатури) свого (своїх) заступника (заступників);·         без доручення здійснювати дії від імені первинної (об'єднаної первинної) профспілкової організації як юридичної особи, відстоювати її інтереси і інтереси членів профспілки;

·  приймати найманих працівників на посади, що не є виборними, і звільняти їх із посади згідно з законодавством;·         у період між засіданнями профкому (Ради голів) керувати роботою ППО;

·  звертатися до Ради голів НПГУ і Ради голів міської (місцевої, територіальної), обласної, регіональної організації з пропозицією про проведення перевірки виконання статутних обов'язків посадовими особами профспілки всіх рівнів;

·  затверджувати осіб, які мають право представляти ППО НПГУ у взаємовідносинах з різними організаціями;

·  за рішенням профкому (Ради голів) ППО НПГУ оголошувати акції протесту в межах повноважень організації;

·  від імені первинної (об'єднаної первинної) профспілкової організації підписувати документи, робити звернення, заяви, повідомлення, подавати клопотання; ·         визначати повноваження заступника (заступників) голови;

·  відкривати в установах банків розрахункові та інші рахунки, укладати угоди, давати доручення.   

6.5. Заступники голови 

1. Голова первинної профспілкової організації має право мати заступників, які обираються профкомом (Радою голів) ППО за поданням голови:

·  з охорони праці;

·  з умов праці та заробітної плати;

·  із соціальних питань;

·  з контролю виконання колективних договорів і угод.

2. Заступники голови несуть відповідальність за виконання своїх посадових обов'язків, визначених головою профкому (Радою голів) первинної профспілкової організації і діють під керівництвом голови.

3. За відсутності голови за його дорученням один із заступників має право виконувати обов'язки голови на засіданнях профкому (Ради голів) та здійснювати його загальні функції.

4. У разі виходу голови у відставку, його зміщення або з інших причин заступник за рішенням профкому (Ради голів) ППО виконує обов'язки голови, організовує і проводить у тримісячний термін позачергові збори (конференцію) щодо виборів голови ППО.

6.6. Ревізійна комісія 

1. Ревізійна комісія – орган ППО, що обирається відкритим голосуванням на загальних зборах (конференції) на термін повноважень виборних органів і підзвітна зборам (конференції).

 2. Ревізійна комісія:

·  проводить планові і позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності ППО;

·  здійснює контроль за перерахуванням профспілкових внесків до вищих органів;

·  здійснює контроль за правильністю витрачання коштів згідно з затвердженим бюджетом ППО і постанов Ради голів (профкому);·         звітує про свою роботу на зборах (конференції) ППО;

·  доповідає профкому (Раді голів) ППО про результати проведених перевірок для вжиття заходів реагування.