3. Ревізійна комісія зі свого складу обирає голову і секретаря.

4. Ревізійна комісія правочинна провести ревізії за умови участі в її роботі більше половини обраних членів комісії.

5. У разі дострокового припинення повноважень одного або кількох членів ревізійної комісії з різних причин довибори проводяться Радою голів (профкомом) ППО з подальшим затвердженням на зборах (конференції).

6. Посадові особи ППО зобов'язані надавати допомогу в роботі ревізійній комісії, надавати їй необхідні документи для проведення ревізії.

7. Перевірки, ревізії не повинні порушувати нормальної роботи ППО НПГУ.

8. Ревізійній комісії ППО НПГУ посадовими особами профкому (головою і бухгалтером-скарбником) повинні бути надані всі необхідні для перевірки матеріали, бухгалтерські або інші фінансові документи, а також особисті пояснення, що стосуються питань ревізійної перевірки.

9.  Ревізійна комісія здійснює свою діяльність відповідно до Положення про РК ППО, затвердженого конференцією ППО НПГУ.

6.7. Фінансова діяльність первинної профспілкової організації 

6.7.1. Кошти і майно 

1. У власності первинної профспілкової організації(ППО) можутьперебувати рухоме і нерухомемайно, матеріальні і нематеріальні активи, грошові кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

2. Первинна профспілкова організація має право здійснювати відносно майна і коштів, що перебувають у її власності, будь-які угоди, які не суперечать її статутним цілям і завданням, статуту НПГУ та чинному законодавству України.

3. Грошові кошти і майно ППО формуються за рахунок:

·  добровільних членських профспілкових внесків;

·  благодійних внесків і пожертувань, що мають цільовий характер, наданих фізичними і юридичними особами в грошовій і натуральній формі;

·  пасивних прибутків;·         коштів від надходжень на добровільне медичне страхування;

·  щомісячних відрахувань підприємствами та організаціями на культурно-масову, спортивну та оздоровчу діяльність у розмірах, передбачених галузевими угодами, колективними договорами.

4.  Джерелом формування майна і коштів ППО не можуть бути кредити. Майно і кошти ППО не можуть бути предметом застави. 

6.7.2. Фінанси і бухгалтерський облік 

1. Первинна профспілкова організація обліковує на окремих банківських рахунках (поточний, депозитний) грошові кошти для профспілкової діяльності як у національній, так і в іноземній валютах.

2. Порядок відкриття і ведення банківських рахунків ППО встановлюється Національним банком України і чинним законодавством.

3. Припинення витратних операцій на банківських рахунках ППО здійснюється вищим органом НПГУ за наявності обґрунтованих причин. Операції на рахунках можуть бути відновлені органом, який ухвалив рішення про їх закриття.

4. ППО здійснює бухгалтерський облік результатів своєї фінансової діяльності згідно з чинним законодавством України. Основою для бухгалтерського   обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарськоїдіяльності. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку та невідповідність відбитих у них даних несуть особи, які брали участь в укладанні та підписанні цих документів.

5. На основі даних бухгалтерського обліку ППО НПГУ зобов'язана складати фінансову звітність. Фінансова звітність ППО НПГУ не становить комерційної таємниці, окрім випадків, передбачених законодавством.

6. Загальний контроль за фінансовою діяльністю ППО, за станом бухгалтерського обліку і фінансової звітності здійснюється ревізійною комісією ППО.

7. Первинна профспілкова організація має право відкривати рахунки (поточний, депозитний) у будь-яких банках України відповідно до власного вибору та для забезпечення своєї фінансово-господарської діяльності і власних потреб. 

6.7.3. Членські профспілкові внески і їх розподіл

1. Фінансування діяльності ППО здійснюється за рахунок сплати членами профспілки обов’язкових внесків у розмірі не менше 1% від щомісячної заробітної плати.

2. Фінансування діяльності виборних органів ППО здійснюється за рахунок добровільних обов'язкових щомісячних відрахувань з розрахунку сплати членами профспілки 1%і більше членських профспілкових внесків від розміру їхньої заробітної плати.

3. Кожна ППО щомісяця зобов'язана перераховувати до центрального органу НПГ України (м. Київ) 15 % від загальної суми внесків, з розрахунку сплати членами НПГУ 1%членських внесків.

4. Якщо члени НПГУ сплачують 1%профспілкових внесків, то сума другого і більшого %повністю залишається в розпорядженні ППО.

5. Членські профспілкові внески, що залишилися в розпорядженні ППО після обов'язкових відрахувань у вищі організації, витрачаються тільки за рішенням її виборного органу – профкому (Ради голів).

6. Добровільні профспілкові членські внески є власністю ППО, а не її виборного органу профкому (Ради голів). Виборний орган ППО профком (Ради голів) один раз на рік затверджує бюджет первинної профспілкової організації на поточний рік, а голова і бухгалтер-скарбник (головний бухгалтер) профкому (Ради голів) здійснюють оперативне розпорядження в межах цього бюджету.  

6.7.4. Витрати і господарська діяльність 

1. Первинна профспілкова організація здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання    статутних цілей і завдань.

2. Профспілкові членські внески, що залишилися в розпорядженні ППО після обов'язкових перерахувань внесків у вищі організації, можуть витрачатися на:

- утримання звільнених і найманих працівників виборного керівного органу профкому (Ради голів);

- відрядження;