- господарські витрати (придбання канцтоварів, ремонт і придбання оргтехніки тощо);- транспортні витрати;

- видання друкованого органу (газети);

- придбання медикаментів і ліків для лікування членів профспілки;

- надання матеріальної (грошової) допомоги членам НПГУ;

- створення страйкового фонду;

- навчання профактиву на профспілкових семінарах;- оздоровлення членів профспілки і їхніх сімей;

- преміювання звільнених і найманих працівників профкому та профспілкових активістів;- створення фонду додаткового медичного страхування;

- створення фонду захисту профспілкового активу та інше.  

3. ППО самостійно визначає умови оплати праці виборних і найманих працівників апарату профкому, використовує власні фінансові і матеріальні кошти відповідно до цього Статуту НПГУ та чинного законодавства.

4. Розмір витрат ППО не може перевищувати 70 % від кошторису прибутків цієї організації в поточному році. З них не більше 50 % спрямовується на заробітну плату звільнених, виборних і найманих працівників ППО.

5. Голова і головний бухгалтер профкому несуть персональну відповідальність за отримання, витрачання і збереження грошових коштів і фондів ППО.

6. Загальний контроль за витратами і господарською діяльністю ППО здійснюється ревізійною комісією організації не менше 1 разу на рік і затверджується актами перевірки фінансово-господарської діяльності.  

VII. Місцева (міська, районна, територіальна), обласна, регіональна організації НПГУ  

7.1. Організаційний устрій 

1. На місцевому (міському, районному, територіальному), обласному, регіональному рівні первинні та інші організації НПГУ зобов'язані об'єднуватися в організації відповідного рівня згідно з чинним законодавством України. Вони створюються за узгодженням з Радою голів НПГУ для відстоювання інтересів членів НПГУ цієї території і їх захисту у відповідних органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед роботодавцями, їх об'єднаннями (спілками, асоціаціями і т.д.).

2. Місцеві (міські, районні, територіальні), обласні, регіональні організації НПГУ є юридичними особами, у своїй діяльності користуються статутом НПГУ, мають печатку, штамп, рахунок у банку, здійснюють діяльність у межах місцевості (міста, району, території), області, регіону, підзвітні і підконтрольні конференції, Раді голів НПГУ, президії і З'їзду НПГУ.

3. Для координації дій на місцевому (міському, територіальному), обласному, регіональному рівні вільні (незалежні) профспілки, які діють на даній території (регіоні), можуть об'єднуватися і бути асоційованими членами організацій НПГУ відповідного рівня.

4. На місцевому (міському, районному, територіальному), обласному, регіональному рівні МО, ОО, РО можуть входити згідно з рішенням Ради голів (профкому) до складу об’єднань профспілок (конфедерацій, асоціацій, тощо). 

7.2. Конференція місцевої (міської, районної, територіальної), обласної, регіональної організації НПГУ 

1. Конференція місцевої (міської, районної, територіальної), обласної, регіональної   організації є вищим органом управління організації відповідного рівня і має право вирішувати всі питання внутрішньопрофспілкової роботи на рівні місцевості (міста, території), області, регіону. Звітна конференція скликається 1 раз на рік, звітно-виборна – 1 раз на 5 років.

2. Усі первинні профспілкові організації, профспілки інших рівнів повинні сплачувати всі платежі за місяць раніше до встановленої дати проведення конференції з моменту одержання права представництва на ній. Розмір відрахувань первинних профспілкових організацій, профспілок інших рівнів у місцеву (міську, територіальну), обласну, регіональну організації визначається Рішенням конференції місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації.

3. За 30 днів до початку конференції голова місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації зобов'язаний направити у профспілкові організації повідомлення про скликання конференції. Первинні та інші організації, що входять до складу місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації, повинні подати список делегатів не пізніше ніж за 10 днів до її початку. Делегати повинні бути вибрані відкритим голосуванням на загальних зборах (конференції) первинних профспілкових організацій, профспілок інших рівнів.

4. Усі пропозиції, скарги, які пропонуються для розгляду на конференції, повинні бути отримані головою організації не пізніше ніж за 10 днів до початку конференції.

5. Для проведення конференції повинні бути сформовані такі комісії:

-  організаційна (формується та затверджується профкомом (Радою голів));

-  мандатна;

-  по скаргах,

-  рахункова,

-  редакційна.Ці комісії формуються Радою голів і затверджуються конференцією.

6. Конференція правомочна почати роботу за умови участі в ній не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення на конференції приймаються простою більшістю від присутніх делегатів.

7. Позачергова конференція скликається на вимогу 1/3 членів, що входять до складу місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організацій, ревізійної комісії за наявності обґрунтованих причин. Вимоги щодо проведення позачергової конференції місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації повинні бути сформовані й затверджені зборами (конференціями) первинних профспілкових організацій, профспілок іншого рівня, що ініціюють проведення позачергової конференції, за рішенням ревізійної комісії.

8. Позачергова конференція не має права розглядати інші питання, крім питань, визначених у повідомленні про скликання конференції.

9.  Конференція місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації:

·  заслуховує звіти про роботу Ради голів і ревізійної комісії місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації;

·  визначає основні напрямки діяльності місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації;

·  обирає і звільнює з посади голову місцевої (міської, районної, територіальної), обласної, регіональної організації;·         обирає ревізійну комісію місцевої (міської, територіальної), обласної регіональної) організації;