·  обирає делегатів на з'їзд, представників, які делегуються до складу Ради голів і президії НПГУ, інші профспілкові, громадські об'єднання й організації за встановленою нормою;

·  ухвалює відповідно до статутних цілей і завдань рішення з питань формування, володіння, користування і розпорядження майном і грошовими коштами місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації;

·   ухвалює більшістю (не менше 3/4   голосів) делегатів рішення про реорганізацію, припинення діяльності місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації;

·  вирішує інші основні питання діяльності місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації. 

7.3. Рада голів місцевої (міської, районної, територіальної), обласної, регіональної організації 1.        Керівним виборним органом МО, РО, ОО НПГУ в період між конференціями є Рада голів.

2.  Рада голів МО, ОО, РО складається з голів ППО, що входять до МО, ОО, РО і обирається конференцією.

3. Рада голів скликається не рідше 1 разу на місяць головою місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації.

4.  Засідання Ради голів місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації вважається правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 її членів.

5. Рішення Ради голів приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні.

6. Рада голів:

·  розробляє основні напрями діяльності місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації   відповідно до програм, прийнятих З'їздом НПГУ, Радою голів НПГУ, конференцією місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації, визначає терміни виконання цих рішень, призначає відповідальних посадових осіб;

·  заслуховує звіти голови місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної   організації;

·  затверджує бюджет місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної   організації за поданням голови і звіт про його виконання;

·  визначає місце, час проведення конференції і квоту представництва;

·   у разі припинення повноважень голови або його заступників з різних причин призначає виконувачів їхніх обов'язків;·      організовує і проводить у тримісячний термін позачергові збори (конференцію) щодо виборів голови місцевої (міської, територіальної), обласної та регіональної     організації;

·   виконує постанови та рішення з’їзду, Ради голів, президії НПГУ, конференції;

·  приймає рішення про входження в об’єднання профспілок (конфедерації, асоціації тощо) і вихід з їх складу; делегує своїх представників до виборних, колегіальних органів об’єднань профспілок (конфедерацій, асоціацій).

7. Ухвалює рішення про проведення конференцій і встановлює терміни їх проведення.

8. Вносить пропозиції на конференцію відносно обрання голови місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації.

9. Визначає організаційну структуру місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації за узгодженням з Радою голів НПГУ.

10. Ухвалює рішення про входження членських організацій НПГУ до складу місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації НПГУ та інформує про це Раду голів НПГУ.

11. Здійснює контроль за діяльністю профспілкових організацій, які входять до складу місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації НПГУ.

12. Приймає рішення про відповідальність керівників профспілкових організацій, які входять до складу місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації, за невиконання статутних обов'язків, за діяльність, що завдає шкоди НПГУ.

13. Відповідно до чинного законодавства вживає заходів, які запобігають виникненню трудових конфліктів, бере участь у вирішенні трудових спорів, за необхідності формує і висуває вимоги до роботодавців.

14. Приймає рішення і організовує проведення мітингів, ходів, пікетів, страйків та інших загальнотериторіальних масових заходів відповідно до чинного законодавства.

15. Виступає ініціатором колективних переговорів, бере участь у них, приймає рішення про укладення колективних договорів і угод.

16. Відповідно до законодавства України приймає рішення про участь у виборах органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в тому числі шляхом висунення і підтримки кандидатів.

17.  Приймає рішення про прийом і виключення членських організацій зі складу місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації.     

7.4 . Голова (його заступники за дорученням) 

1. Голова місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації НПГУ обирається на конференції таємним голосуванням простою більшістю голосів від присутніх делегатів терміном на 5 років.

2. Голова зобов'язаний:

·  сформувати апарат місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації для виконання рішень З'їзду, Ради голів і президії НПГУ, конференцій і Ради голів місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації і несе відповідальність за організацію його роботи;

·  готувати порядок денний засіданнь Ради голів;

·  виконувати рішення З'їзду, Ради голів НПГУ, президії і конференції місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації, що не суперечать даному Статуту;

·  звітувати перед конференцією і Радою голів місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації про виконання їх рішень;

·  укладати договори та угоди на рівні об'єднань, концернів, міста, області від імені місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації НПГУ;