·  контролювати виконання законодавчих актів, тарифних угод, укладених НПГУ і місцевою (міською, територіальною), обласною, регіональною організацією на рівні об'єднань, концернів, міста, області;

·  відвідувати організації місцевого (міського, територіального), обласного, регіонального та інших рівнів для надання практичної допомоги та здійснення контролю за виконанням положень Статуту НПГУ;

·  формувати, систематизувати і реалізовувати пропозиції первинних профспілкових організацій щодо поліпшення умов праці, підвищення заробітної плати, соціального захисту членів профспілки шляхом ведення переговорів на рівні об'єднань, концернів і укладення колективних договорів (угод);

·  проводити профспілкове навчання з метою підвищення кваліфікації посадових осіб і активу профспілки;·      забезпечувати первинні профспілкові та інші організації необхідною інформацією;

·  здійснювати контроль за повнотою збору членських профспілкових внесків, дотримання порядку їх обов'язкових відрахувань і за розподілом згідно зі Статутом НПГУ, збереженням фінансових коштів місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації та нести за це відповідальність.3. Голова має право:

·  головувати на зборах, конференціях, засіданнях Ради голів і підписувати рахунки, офіційні документи, якщо він вважає їх правильними;

·  приймати найманих працівників на посади, що не є виборними, і звільняти з посади;

·  у період між засіданнями Ради голів керувати роботою організації;

·  звертатися до Ради голів НПГУ і Ради голів місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації з пропозицією про проведення перевірки виконання статутних обов'язків посадовими особами профспілки всіх рівнів;

·   затверджувати осіб, які мають право представляти місцеву (міську, територіальну), обласну, регіональну організації у взаємовідносинах з різними організаціями;

·  за рішенням Ради голів НПГУ оголошувати акції протесту;

·   входити до складу органів щодо примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

·   відкривати в установах банків розрахунковий та інші рахунки, укладати угоди, давати доручення.

4. Заступники голови:

·  обираються Радою голів за поданням голови;

·  несуть відповідальність за виконання своїх посадових обов'язків, визначених головою або Радою голів місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації, і діють під керівництвом голови;

·  у разі відсутності голови за його дорученням один із його заступників головує на засіданнях Ради голів і виконує обов'язки голови.

·  У разі виходу у відставку, зміщення або з якоїсь іншої причини, за рішенням Ради голів місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації виконує обов'язки голови.

·  Організовує і проводить у тримісячний термін позачергову конференцію щодо виборів голови місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації.

7.6.  Ревізійна комісія 

1. Ревізійна комісія – орган місцевої (міської, територіальної), обласної регіональної організації, що обирається на конференції відкритим голосуванням на термін повноважень обраних органів і підзвітна тільки конференції.

2. Ревізійна комісія:

·  проводить планові і позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації;

·  здійснює контроль за надходженням профспілкових внесків від первинних профспілкових організацій;

·  здійснює контроль цільового використання коштів, згідно із затвердженим бюджетом місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації і постановами Ради голів;

·  звітує про свою роботу на зборах (конференції) місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації;·      доповідає Раді голів (профкому) місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації про результати проведених перевірок для вжиття заходів реагування;

·  за пропозицією голови місцевої(міської, територіальної), обласної, регіональної організації проводить ревізії в первинних організаціях.3. Ревізійна комісія зі свого складу обирає голову і секретаря.

4. Ревізійна комісія має право провести ревізії за умови участі в її роботі більше половини обраних членів комісії.

5. У разі дострокового припинення повноважень одного або кількох членів ревізійної комісії з різних причин довибори проводяться Радою голів місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації з подальшим затвердженням на зборах (конференції).

6. Посадові особи місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації зобов'язані надавати допомогу в роботі ревізійної комісії, надавати їй необхідні фінансові документи для проведення ревізії.7. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність відповідно до Положення про ревізійну комісію місцевої (міської, територіальної), обласної, регіональної організації, що затверджується конференцією і Радою голів НПГУ.

VIII. Органи Незалежної профспілки гірників України 

8.1. З'їзд Незалежної профспілки гірників України 

1. Вищим органом Незалежної профспілки гірників України є З'їзд.

2. Черговий З'їзд проводиться один раз на 5 років.

3. Дата, кількість делегатів, терміни і місце проведення З'їзду визначаються Радою голів НПГУ.

4. Позачерговий З'їзд проводиться за рішенням Ради голів НПГУ або на вимогу не менше половини організацій НПГУ за наявності обґрунтованих причин.

5. Вимоги щодо проведення позачергового З'їзду НПГУ повинні бути сформульовані і затверджені Радою голів НПГУ або зборами (конференціями) організацій НПГУ, що ініціюють проведення позачергового З'їзду.